by KT. Admin

Share

by KT. Admin

Share

รองสมชัยและ ผอ.

วันอาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2565

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการใช้คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC CONTENT CENTER) โดยรับได้เกียรติจากท่านรองฯสมชัย นิยันตัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ

  • รองสมชัย นิยันตัง
  • ผอ. กล่าวรายงาน
  • รองผู้อำนวยการ
  • เนรมิตร
  • ทีมวิทยากร
  • วิทยากร2
  • หัวหน้างานบุคคล