เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา2023-07-13T11:01:25+07:00
1605, 2024

ต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนคลองบางกระบือ ที่ร่วมเดินทางมาส่งคุณครูสรัชสิญา จินดานิธิวัฒนะที่ได้รับ การย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

ส่ง คุณครูนัฏฐ์พัชร์ ปานพลอย ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

ต้อนรับ ครูปิยธิดา สุขแสง ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

บรรยากาศเช้าวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ที่ดำเนินตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “วินัยดี มีจิตอาสา พัฒนาคู่ความพอเพียง”

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

นิเทศและเยี่ยมชมห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: บทความ|

1605, 2024

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจ้งนโยบาย การบริหารงานด้านต่าง ๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี การศึกษา 2567

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: บทความ|

1605, 2024

“โครงการครอบครัวและเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจปัญหายาเสพติด”

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

รับมอบ เกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมให้แก่เยาวชน

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

“Say Goodbye ราชพฤกษ์ลาช่อ“ ยินดีกับนักเรียนทุกคน

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

1605, 2024

การทดสอบจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

“สานสัมพันธ์ 3 บางเกมส์” ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ปีการศึกษา 2567

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: บทความ|

1605, 2024

รับมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2567

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

ร่วมพิธีรับมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 43

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

กิจกรรมบางเสาธงนิทรรศน์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดศรีวารีน้อย

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

การทดสอบการอ่านและการเขียนคำยากจากบัญชีคำพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

มอบทุนตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน ตามที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

การทดสอบการอ่านและการเขียนคำยากจากบัญชีคำพื้นฐาน

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

1605, 2024

กิจกรรม “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ“ โดยร่วมสวมใส่เสื้อผ้าสีม่วง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

ร่วมงานบุญประจำปีวัดศรีวารีน้อย ในวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

1605, 2024

ประเมินพัฒนาการทางด้านวิชาการนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

การเตรียมความพร้อมการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2566

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

1605, 2024

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง Day Camp ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

1605, 2024

การประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1605, 2024

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

By |พฤษภาคม 16th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2201, 2024

มอบเกียรติบัตร การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

By |มกราคม 22nd, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2201, 2024

จัดประชุม คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันศูนย์การแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

By |มกราคม 22nd, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

901, 2024

คัดกรองทางจักษุวิทยา ณ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

By |มกราคม 9th, 2024|Categories: บทความ|

901, 2024

ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวนิจจารีย์ แย้มพลับกุล ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

By |มกราคม 9th, 2024|Categories: บทความ|

701, 2024

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ในภาคเรียนที่ 1/2566

By |มกราคม 7th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

601, 2024

คุณสิริเพ็ญ – คุณจงรักษ์ สิริสกุลองค์ บริษัทรักษ์เพ็ญ จำกัด ที่ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท

By |มกราคม 6th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

601, 2024

สวัสดีปีใหม่ นายพยนต์ เอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย

By |มกราคม 6th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

601, 2024

สวัสดีปีใหม่ นายอดุลย์ แก้วโบราณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

By |มกราคม 6th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

601, 2024

อวยพรปีใหม่ นายอุดม กลิ่นพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

By |มกราคม 6th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

601, 2024

กิจกรรมประกอบอาหาร “Cooking” สำหรับเด็กปฐมวัย

By |มกราคม 6th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

601, 2024

ต้อนรับ “นางพัชราภรณ์ จันทรมณี” ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

By |มกราคม 6th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

601, 2024

การแข่งขันกีฬา “สานสัมพันธ์ครูกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง”

By |มกราคม 6th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

501, 2024

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง ประจำปีการศึกษา 2566

By |มกราคม 5th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

501, 2024

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

By |มกราคม 5th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกัน (MOU) ในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

อบรมโครงการปลูกความรู้ด้านเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียน ประจำบัญชี 2566

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีอนุบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 KG.WSN.SPORTS.DAY

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

นำเสนอโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

คุณครูบัญญพนต์ บุ้งรุ่ง เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

การประชุมสัญจรผู้บริหารพบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนบางเสาธง ประจำปีการศึกษา 2566

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีพุทธศักราช 2566

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

จับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน “โรคมะเร็งปากมดลูก : HPV (Human Papilloma virus)”

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

401, 2024

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

มอบป้ายคล้องคอ สภานักเรียน โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีวารีน้อย

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

401, 2024

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

By |มกราคม 4th, 2024|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

301, 2024

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง ปีการศึกษา 2566

By |มกราคม 3rd, 2024|Categories: วารสาร|

301, 2024

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว

By |มกราคม 3rd, 2024|Categories: วารสาร|

301, 2024

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

By |มกราคม 3rd, 2024|Categories: วารสาร|

301, 2024

ประชุมสัญจรผู้บริหารพบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนบางเสาธง

By |มกราคม 3rd, 2024|Categories: วารสาร|

301, 2024

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ช่วงชั้น ป.4-6

By |มกราคม 3rd, 2024|Categories: วารสาร|

1310, 2023

ร่วมแสดงความยินดี กับนางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

By |ตุลาคม 13th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1310, 2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

By |ตุลาคม 13th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

910, 2023

มอบทุนอุดหนุนนักเรียน ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

By |ตุลาคม 9th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

910, 2023

แสดงความยินดีกับ นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์ รองผู้อำนวนการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ในโอกาสการไปดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียน”

By |ตุลาคม 9th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

910, 2023

มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ

By |ตุลาคม 9th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

410, 2023

กิจกรรม “106 ปี ธงไตรรงค์ ธงประจำชาติไทย”

By |ตุลาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2709, 2023

แนะแนวการเรียนต่อจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ

By |กันยายน 27th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2709, 2023

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

By |กันยายน 27th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2209, 2023

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ (B.T.Ad.) จัดกิจกรรมบริการการส่งเสริมอาชีพ

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2209, 2023

การประเมินผลการปฏิงานตามรูปแบบการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครู ในอันดับ คศ.1

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2209, 2023

นำเสนอโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2209, 2023

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2209, 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะรายวิชาการงานอาชีพและรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2209, 2023

ศึกษาดูงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

2209, 2023

การทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งประจำเดือนกันยายน

By |กันยายน 22nd, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

3008, 2023

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ

By |สิงหาคม 30th, 2023|Categories: การจัดการเรียนการสอน|

3008, 2023

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และมอบทุนการศึกษา

By |สิงหาคม 30th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

2508, 2023

การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม

By |สิงหาคม 25th, 2023|Categories: การจัดการเรียนการสอน|

2408, 2023

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบางเสาธง

By |สิงหาคม 24th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

1608, 2023

การทำน้ำยาล้างจานจากมะนาวในสวนของพ่อ

By |สิงหาคม 16th, 2023|Categories: การจัดการเรียนการสอน|

กิจกรรมชุมนุมของนักเรียนที่ดำเนินการทำน้ำยาล้างจานจากการนำมะนาวมาเป็นส่วนประกอบ  เนื่องจากการดำเนินโครงการตามรายเท่าพ่อสานต่อความพอเพียงและการทำกิจกรรมของนักเรียนในชุมนุมพอเพียงอย่างพ่อโดยมีครูธีรพงษ์  พันธิรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบ

1608, 2023

การทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

By |สิงหาคม 16th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

1208, 2023

ประธานสภานักเรียนวางพานพุ่มสักการะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

By |สิงหาคม 12th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

908, 2023

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

By |สิงหาคม 9th, 2023|Categories: OIT2566|

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี

908, 2023

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

By |สิงหาคม 9th, 2023|Categories: เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ|

908, 2023

บรรยากาศการนิเทศการเรียนการสอน

By |สิงหาคม 9th, 2023|Categories: การจัดการเรียนการสอน|

908, 2023

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

By |สิงหาคม 9th, 2023|Categories: OIT2566|

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของหน่วยงาน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

808, 2023

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

By |สิงหาคม 8th, 2023|Categories: OIT2566|

คู่มือการบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย บันทึกการเข้ารับการอบรมครูและบุคคลากร

808, 2023

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

By |สิงหาคม 8th, 2023|Categories: OIT2566|

สรุปความพอใจการใช้สถานีอนามัย สรุปความพึงพอใจการใช้แหล่งเรียนรู้ ความพึงพอใจการใช้ห้องสมุด ความพึงพอใจการใช้ห้องพยาบาล

808, 2023

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

By |สิงหาคม 8th, 2023|Categories: OIT2566|

สถิติการใช้สถานีอนามัยโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สถิติการใช้ห้องสมุดโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สถิติการใช้ห้องพยาบาลโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

708, 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: วารสาร|

708, 2023

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เรื่อง เพศวิถี

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: วารสาร|

708, 2023

นิเทศติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: วารสาร|

708, 2023

ร่วมกิจกรรม ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: วารสาร|

708, 2023

ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: วารสาร|

708, 2023

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาเจ้าสุทธิดา ฯ

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: วารสาร|

708, 2023

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: OIT2566|

คู่มือบริหารวิชาการโรงเรียนวัดศรัวารีน้อย คู่มือบริหารงบประมาณโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย คู่มือบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย คู่มือบริหารทั่วไปโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการบริการที่ เอื้อต่อการเรียนรู้

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: OIT2566|

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมดนตรี-นาฏศิลป์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไข หมึกพิมพ์สำเนา

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

708, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์

By |สิงหาคม 7th, 2023|Categories: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

408, 2023

กิจกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสู่แนวทางการประกอบอาชีพและกิจกรรมการทำพรรณไม้แห้ง

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

408, 2023

ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

408, 2023

โค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: กิจกรรมนักเรียน|

408, 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาในโรงเรียน”

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ|

408, 2023

รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2565

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ 20 ปี

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

“อนุรักษ์อักษรา รู้คุณค่าวรรณคดีแห่งกวีสี่แผ่นดิน”

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

นิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ เรื่อง “เพศวิถี”

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

รับการนิเทศติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ฯ ประจำปีการศึกษา 2566

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ|

408, 2023

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปีพุทธศักราช 2566

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: บทความ, ภาพข่าวกิจกรรม|

408, 2023

แห่ผ้าห่มพระประธานองค์หลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา วัดหัวคู้

By |สิงหาคม 4th, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|

308, 2023

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

By |สิงหาคม 3rd, 2023|Categories: OIT2566|

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551   พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

103, 2023

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ

By |มีนาคม 1st, 2023|Categories: การจัดการเรียนการสอน|

2202, 2023

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3

By |กุมภาพันธ์ 22nd, 2023|Categories: ภาพข่าวกิจกรรม|