by KT. Admin

Share

by KT. Admin

Share

ผอ.นิภาพร

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2565
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
จากผลการดำเนินงานตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 เขตตรวจราชการที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณ ห้องประชุมสิมิลัน ชั้น 4 โรงแรมเบย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีนายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีซึ่งในครั้งนี้โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีรูปแบบ/วิธีการ/ผลการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เป็นเลิศ (Best Practice)ระดับคุณภาพ “ดีมาก”

  • รับเกียรติบัตร
  • ร่วมสัมมา
  • ร่วมสัมมา
  • ร่วมสัมมา
  • ร่วมสัมมา
  • ร่วมสัมมา
  • ร่วมสัมมา