คณะกรรมการนิเทศติดตาม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ ดร.วิไลวรรณ เสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้า นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตาม Time line การขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย

ท่านรองศุกลวัฒน์ กองสมบัติ
คณะศึกษานิเทศ
นางนิภาพร
ดร.วิไลวรรณ