คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง
นายสุทนต์  กันคล้อย ประธานกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณ กรรมการผู้แทนศาสนา
พระมหาวิเชฎ อนุตฺตโร กรรมการผู้แทนศาสนา
นายประเทือง  กันคล้อย กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสมเจตต์ ไวกุลเพชร กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายมนัส  จันทะเสน กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางอริสรากรณ์  ทองทา กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นางสุจิรา  จันทร์หอม กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางวรรวี  เลิศชยานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐ นายไพศาล  ลักษณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑ นางสาวปุณณภา  อินทร์บุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒ นางรำเพย  เลขนาวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓ นายสมุทร  กันคล้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔  นางพิไลวรรณ  บัลลังก์สพล กรรมการผู้แทนครู
๑๕ นางนิภาพร  ม่วงกูล กรรมการและเลขานุการ