นางนิภาพร ม่วงกูล

นางนิภาพร ม่วงกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
โทร 081-0575567
e-Mail :: nipaporn.mua@obec.moe.go.th

ครูธวัชชัย

นายธวัชชัย  มูลศักดิ์
หัวหน้าบริหารวิชาการ

นางมยุรฉัตร บุลมาหล้า

นางมยุรฉัตร  บุญมาหล้า
หัวหน้าบริหารงบประมาณ

นางยุพิน  ศรีเกตุ
หัวหน้าบริหารงานบุคคล

ธีรพงษ์ พันธิรัตน์

นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์
หัวหน้าบริหารทั่วไป