ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายพิทักษ์  คะประสบ ครูใหญ่ ๑๘ ตุลาคม ๒๔๗๖ – ๑๑ กันยายน ๒๕๐๘
2 นายสุบิน  ทัศนศร ครูใหญ่ ๑๑ กันยายน ๒๕๐๘ –๓๐ กันยายน ๒๕๑๔
3 นายบุญยัง  แสงดี รักษาการแทนครูใหญ่ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ – ๑ เมษายน ๒๕๒๘
4 นายเดช  แช่มสะอาด อาจารย์ใหญ่ ๑ เมษายน ๒๕๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๒
5 นายลำดวน ทัศนศร อาจารย์ใหญ่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖
6 นายฟอง พิกุลแก้ว อาจารย์ใหญ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ – ตุลาคม ๒๕๔๓
7 นายฉัตร ทองพันชั่ง อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ – ตุลาคม ๒๕๔๓
8 นายสมาน อรุณโชติ อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
9 นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ – ตุลาคม ๒๕๕๘
10 จ่าโทปัญญา  สุขแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
11 นางนิภาพร   ม่วงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน