โลโก้

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมครูและนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานทักษะชีวิต มีจิตอาสา