by KT. Admin

Share

by KT. Admin

Share

รับเกียรตฺบัตร
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยได้เป็นเจ้าภาพเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
  • ผู้อำนวยการ
  • ผู้อำนวยการ