by KT. Admin

Share

by KT. Admin

Share

ศึกษาดูงาน
วัน พุธ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2565  โรงเรียนบ้านเมาะลาแต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  นำโดยนางนัยนา สยามพล ผู้อำนวยการโรงเรียน
และนางสุภาพร เชาวแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 28 คน ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน หัวข้อ “การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ของโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
  • ผอ.
  • ผอ.โรงเรียนบ้านเมาะลาแต