by KT. Admin

Share

by KT. Admin

Share

ผู้อำนวยการนิภาพร

“ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจศีล 5 ไม่พึ่งพายาเสพติด”

วัน พุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรม
“ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจศีล 5 ไม่พึ่งพายาเสพติด”
ภายใต้โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดศรีวารีน้อย
ผู้อำนวยการนิภาพร

Share This Post!

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

    หมวดหมู่

    คลังเก็บ

    Joing Over 800 Students Enjoying Education now

    Become Part of Avada University to Further Your Career.