๑. ข้อมูลพื้นฐาน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานในโรงเรียน ในด้านงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และรับการสนับสนุนจากชุมชน เอกชน หน่วยงานของรัฐ และจัดการศึกษาให้สนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสนองตามนโยบาลของทางราชการ โดยมีบุคลากร ปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนดังนี้
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐/๑๐ หมู่ ๖ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ ๐๒๓๓๗๑๖๑๓ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตพื้นที่บริการ
๓ ตำบล ๗ หมู่บ้าน ได้แก่
ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๙
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘
ตำบลหนองปรือ หมู่ที่ ๓
สภาพทั่วไปในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย มีสภาพกึ่งเมือง กึ่งชนบท นอกจากนี้ โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชุมชนโดยรอบมีอาชีพทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์น้ำ และโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และการเกษตร
การคมนาคมของนักเรียน นักเรียนสามารถมาโรงเรียนได้สะดวกด้วยรถโดยสาร และบางส่วนเดินทาง
ด้วยทางเรือ โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดศรีวารีน้อย จึงได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสวัดศรีวารีน้อย
มาโดยตลอด ชุมชนให้ความร่วมมือ และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยดี
๒. ข้อมูลด้านการบริหาร
๒.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ – สกุล นางนิภาพร ม่วงกูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน
๒.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ – สกุล นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนนี้ตั้งแต่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน